WIE IS AVSWAT DOET AVSProjectenCONTACT AVS

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen en definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen mevrouw L.M. Krikke, h.o.d.n. AVS Adviesbureau voor Stralingsbescherming, gevestigd te Kamerik en geregistreerd onder Handelsregisternummer 20178489 (hierna: AVS) en haar Opdrachtgever en op alle aanbiedingen van AVS.

2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn voor AVS slechts bindend, indien AVS hiermee schriftelijk of per e-mail instemt.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Offertes van AVS vervallen 3 maanden na offertedatum, zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en zijn onder voorbehoud van typfouten.

2. Een overeenkomst komt tot stand indien AVS binnen 3 maanden na de offertedatum de door Opdrachtgever ondertekende offerte retour heeft ontvangen. De overeenkomst komt ook tot stand door een schriftelijke bevestiging hiervan door AVS.

3. Door AVS opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, onkosten, verschotten zoals leges en kosten van door AVS ingeschakelde derden.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst: algemeen

1. Termijnen gesteld voor de uitvoering van de overeenkomst door AVS zijn indicatief. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

2. AVS heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. AVS sluit de toepassing van artikel 7:404 en 7:407BW uit.

3. De overeenkomst wordt door AVS uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en volgens de stand van de wetgeving, rechtspraak, techniek en wetenschap op het moment van uitvoering van de overeenkomst.

4. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens en software waarvan AVS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, bij gebreke waarvan AVS bevoegd is haar verplichtingen op te schorten. Niet-tijdige aanlevering, onvolledigheid en/of onjuistheid van aangeleverde gegevens en software komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. Indien AVS of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden verricht op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor een geoutilleerde werkplek, waar ten minste een computer met internetverbinding, een printer en een telefoon aanwezig is. AVS en door haar ingeschakelde derden mogen gebruik maken van de kantine- en overige faciliteiten die aanwezig zijn op de locatie van Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever geeft tijdig duidelijke instructies aan AVS voor uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wijst een contactpersoon aan die fungeert als aanspreekpunt voor AVS.

7. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan het in lid 5, 6 en 7 van dit artikel gestelde, komen de hierdoor ontstane kosten, waaronder extra reiskosten, arbeidstijd en gereserveerde arbeidstijd (ook als deze niet is besteed) voor rekening van Opdrachtgever tegen een uurtarief van € 100,-.

8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart AVS en derden voor schade, ontstaan door virussen en defecten op door Opdrachtgever verstrekte informatiedragers en elektronische bestanden.

9. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan worden telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar, tenzij Opdrachtgever of AVS ten minste drie maanden voor het begin van een nieuwe termijn de overeenkomst schriftelijk opzegt. Bij gebreke van bepalingen over de duur van de overeenkomst is de overeenkomst gesloten voor de duur van 12 maanden.

Artikel 4a – Uitvoering van de overeenkomst met instellingen/ppdrachtgevers: cursussen en voorlichting

1. Indien Opdrachtgever een overeenkomst met AVS sluit voor het geven van een cursus of voorlichting op een door Opdrachtgever aangegeven locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor een ruimte die hiervoor geschikt is en waar de benodigde apparatuur, zoals een beamer en geluidsversterkers, aanwezig is.

2. Indien Opdrachtgever een overeenkomst met AVS voor het geven van een cursus of voorlichting annuleert, is hij bij annulering uiterlijk 6 weken voor de eerste cursus- of voorlichtingsdatum € 40,- administratiekosten verschuldigd, bij annulering van 4 tot 6 weken voor de eerste cursus- of voorlichtingsdatum 10% van de overeengekomen som, bij annulering van 2 tot 4 weken voor de eerste cursusdatum 25% van de overeengekomen som en bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste cursus- of voorlichtingsdatum 50% van de overeengekomen som.

3. AVS behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het cursus- en voorlichtingsmateriaal, de docent en de onderwerpen die ter sprake komen tijdens de cursus of voorlichting.

Artikel 4b –Cursussen en voorlichting aan individuele cursisten

1. Inschrijven van een cursist kan alleen na ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier. De inschrijving is definitief na ontvangst van het cursusgeld. Dit bedrag dient voor aanvang van de cursus, in één termijn te zijn voldaan door overboeking op het rekeningnummer van AVS.

2. Annuleren door de cursist kan zonder opgaaf van reden, mits binnen 14 dagen na aanmelding (bedenktijd). Indien reeds is betaald wordt het gehele bedrag gerestitueerd. Bij annulering later dan 14 dagen na aanmelding, tot 1 maand voor de cursusdatum wordt, indien reeds is betaald, het gehele bedrag gerestitueerd, minus € 25,- administratiekosten. Bij annulering in de laatste maand, voorafgaand aan de cursusdatum wordt 50% van het gehele bedrag gerestitueerd, of wordt alsnog in rekening gebracht. Indien aanmelding plaatsvindt in de laatste maand voorafgaand aan de cursusdatum, vervalt het recht op bedenktijd, aangezien AVS kosten gaat maken voor lesmateriaal, locatie en catering en docenten. Indien de cursist niet annuleert en niet komt opdagen, vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats.

3. Wanneer een cursus vol is, dan stelt AVS u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. In overleg kunt u dan deelnemen aan een cursus op een andere datum of wordt uw cursusgeld teruggestort.

4. Annuleren door AVS kan voorkomen bij onvoldoende inschrijvingen. AVS stelt u hiervan minimaal één maand voor aanvang van de cursus op de hoogte. In overleg kunt u deelnemen aan een cursus op een andere datum of wordt uw cursusgeld teruggestort. Tevens behoudt AVS zich het recht voor een cursus te annuleren in geval van overmacht. In overleg kunt u deelnemen aan een cursus op een andere datum of wordt uw cursusgeld teruggestort.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst: vergunningsaanvragen

1. Indien Opdrachtgever met AVS een overeenkomst sluit tot indiening van een vergunningsaanvraag, verstrekt Opdrachtgever alle stukken die AVS middels de offerte of op andere wijze heeft opgevraagd binnen de daarvoor gestelde termijn aan AVS, bij gebreke waarvan de hierdoor ontstane aanmanings- en overige werkzaamheden voor rekening komen van Opdrachtgever tegen een uurtarief van € 100,-.

2. Adviezen en uitlatingen van AVS over de kans van het verkrijgen van een vergunning zijn slechts inschattingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Tegen een besluit van een overheidsorgaan kunnen belanghebbenden binnen de daarvoor gestelde termijnen in bezwaar en/of (administratief) beroep. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om, indien gewenst, tijdig bezwaar en/of (administratief) beroep in te stellen. AVS dient geen bezwaar- of (administratief) beroepschrift in en bewaakt niet de hiervoor gestelde termijnen voor Opdrachtgever..

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst: bouwkundig advies

AVS geeft uitsluitend bouwkundig advies met betrekking tot bescherming tegen ioniserende straling, bijvoorbeeld over de noodzaak van lood, de dikte van muren en inrichtingseisen. AVS is niet gespecialiseerd op het gebied van constructies. Opdrachtgever dient zich, indien gewenst, tot een specialist (bijvoorbeeld een architect, constructeur of bouwkundig adviseur) te wenden om te laten berekenen of de door AVS geadviseerde toepassingen constructief houdbaar en mogelijk zijn. AVS is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuiste constructies.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

1. AVS is bevoegd voorschotten in rekening te brengen.

2. Consultancywerkzaamheden worden periodiek, in beginsel maandelijks, door AVS in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

3. Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum. Als Opdrachtgever niet binnen 28 dagen na factuurdatum betaalt, is Opdrachtgever

– zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim. Daarna is Opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand, alsmede buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten zoals beschreven in het vijfde lid.

4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk of per e-mail door Opdrachtgever te worden ingediend bij AVS, bij gebreke waarvan de juistheid van de gefactureerde bedragen vast staat. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, is Opdrachtgever de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan AVS. Tevens is Opdrachtgever de werkelijk gemaakte gerechtelijke incassokosten verschuldigd, waaronder de werkelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand.

Artikel 8 – Prijswijzigingen en meerwerk

1. AVS heeft het recht om jaarlijks, zonder voorafgaande mededeling, de overeengekomen tarieven te verhogen met het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorafgaande jaar.

2. AVS is gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer kostprijsverhogende factoren zich voordoen. Indien deze prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat.

3. Indien AVS werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de omvang van de overeengekomen opdracht vallen, is Opdrachtgever gehouden de hieraan bestede uren te vergoeden volgens het overeengekomen uurtarief, of indien geen uurtarief is overeengekomen, tegen € 100,00 per uur. Deze werkzaamheden of andere prestaties schorten de overeengekomen of verwachte datum van voltooiing van de werkzaamheden op.

Artikel 9 – Klachten

1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na het einde van de overeenkomst schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij AVS, bij gebreke waarvan het recht tot vordering van nakoming en/of schadevergoeding vervalt.

2. Vorderingen voortvloeiend uit de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten vervallen in ieder geval een jaar na het einde van de uitvoering van (het gedeelte waarop de vordering betrekking heeft van) de overeenkomst. 

Artikel 10 – Einde overeenkomst voor Stralingshygiënische ondersteuning

1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds eindigt, is Opdrachtgever de resterende vergoedingen, welke in rekening gebracht zouden worden als de overeenkomst niet tussentijds zou eindigen, verschuldigd aan AVS.

3. AVS is bevoegd de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige redenen met een opzegtermijn van drie maanden, zulks  ter beoordeling van AVS, zonder gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding aan Opdrachtgever. Onder gewichtige redenen wordt onder meer ziekte, het niet beschikbaar zijn van AVS of door haar ingeschakelde derden en economische redenen begrepen.

4. AVS is bevoegd de overeenkomst per direct op te zeggen zonder gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding aan Opdrachtgever indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of indien AVS gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal voldoen. Lid 2 is onverminderd van toepassing.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en overmacht

1. De aansprakelijkheid van AVS is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van AVS uitgekeerd wordt. Bij ontstentenis van een dergelijke uitkering is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gefactureerd is voor dat deel van de overeenkomst waaruit het schadevoortbrengende feit is voortgevloeid, tot een maximum van € 5.000,- per overeenkomst.

2. AVS is niet aansprakelijk voor:

a. indirecte schade, daaronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
b. schade, ontstaan door fouten van derden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
c. schade, ontstaan door afwijzing van een vergunningsaanvraag;
d. kosten die gemaakt zijn doordat AVS meer of uitgebreidere beschermingsmaatregelen heeft geadviseerd dan volgens de wet- en regelgeving noodzakelijk is;
e. schade, ontstaan doordat Opdrachtgever niet tijdig, geen, onvolledige of onjuiste informatie of gegevens heeft verstrekt aan AVS;
f. schade, ontstaan door kennelijke schrijffouten in door AVS verstrekte adviezen, risicoanalyses, protocollen en overige stukken.

3. Opdrachtgever vrijwaart AVS voor schade van derden en boetes van overheidsorganen, ontstaan door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie.

4. AVS is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst, noch aansprakelijk voor enige schade, indien sprake is van overmacht.

5. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van AVS onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen: storingen bij het bedrijf van AVS of op de locatie van Opdrachtgever waaronder telecommunicatie- en ICT-storingen, ziekte en familieomstandigheden binnen AVS of door haar ingeschakelde derden en oponthoud door (te late) beslissingen van overheidsorganen.  

Artikel 12 – Intellectueel eigendom en auteursrechten

Alle door AVS verstrekte adviezen, documenten en gegevens, waaronder risicoanalyses, protocollen, bouwkundige adviezen en cursus- en voorlichtingsmaterialen, blijven eigendom van AVS. Opdrachtgever krijgt hierop een niet exclusief gebruiksrecht, en mag deze niet zonder voorafgaande toestemming van AVS verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis van derden brengen, tenzij stukken zijn opgesteld met het doel deze ter kennis van derden te brengen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen AVS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank in Utrecht (thans Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft AVS het recht geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid en privacy

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor AVS, haar medewerkers en de docenten, en zal nimmer zonder goedkeuring aan derden worden verstrekt.